Coyote Cockpit Spray vanilka 400 ml

Kategorie: Autokosmetika, Katalog

Cena: od 115 Kč s DPH
Coyote Cockpit Spray vanilka 400 ml

Popis produktu:

Ošetřující sprej vnitřních částí vozu, s klasickou příjemnou vůní vanilky. Čistí, leští a ošetřuje všechny části z plastických hmot, kůže, dřeva a koženky v interiéru vozidla. Působí antistaticky, chrání hmotu před lámavostí.

Označení jako detergent: Obsahuje 30% a více alifatické uhlovodíky, parfém, Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 – hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 – dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

uhlovodíky C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu; isopropanol.

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
Poptávka